(v1) 17.5.2018

Länsilinjat Konsernin tietosuojakäytännöt

Länsilinjat on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojakäytäntöjen selosteessa kuvataan, miten Länsilinjat Konserni kerää, käyttää, säilyttää ja suojelee henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä toimii Länsilinjat Konserni ja tietosuojasta vastaavan henkilön yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.

Länsilinjat Konsernissa käsitellään henkilötietoja useista eri syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” työtekijöihimme, työnhakijoihin, asiakkaisiimme, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin.

Tämä tietosuojakäytäntöjen seloste sisältää seuraavat osa-alueet:

Mitä henkilötietoja kerätään

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Konsernin tuotteiden tai palvelujen käytöstä. Toisinaan tarvitsemme lisätietoja, jotta voimme pitää tietosi ajan tasalla tai varmistaa tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

Henkilötiedot joita keräämme sinulta:
Osa Länsilinjat Konsernin keräämistä tiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta ja työntekijöiltä nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotta voimme tarjota henkilölle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen, palvelun tai sopimuksen.

Keräämme meille tietoa myös digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistäsi. Puhelinkeskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiannon vahvistamiseksi tai dokumentaatiotarkoituksiin. Tuvallisuussyistä meillä voi olla käytössä toimipisteissämme myös tallentava kameravalvonta.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

Miten Länsilinjat Konserni voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi
Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä ja dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

Lakisääteiset velvollisuudet
Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisen päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista:

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)
Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinoinnin, prosessien ja liiketoiminnan järjestämisen kehittäminen perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näihin käsittely toimiin saattaa sisältyä profilointia. Länsilinjat Konsernilla on oikeutettu etu käyttää profilointia markkinointi tarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin.

Suostumus
Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä toimia on esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tai joihinkin erityisryhmiin liittyvä henkilötietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Automatisoitu päätöksenteko

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksen tai jos se on tarpeellista sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Voit aina pyytää manuaalista päätöksentekoa automatisoidun sijasta. Lisäksi sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi tai riitauttaa pelkästään automatisoituun päätökseen, kuten profilointiin, perustuva päätös, jos automaattisella päätöksenteolla on merkittäviä oikeusvaikutuksia sinua koskevissa asioissa.

Kenelle tietoja luovutetaan

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Länsilinjat Konsernin yhtiöille, tavaran- tai palvelun toimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää tietojen luovuttamista.

Kolmannet osapuolet
Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota erialisia palveluita.

Luovutamme tietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset asianomaisessa asiassa.

Tietoja luovutetaan lisäksi Konsernin sisällä yhtiöille sekä ulkoisille liikekumppaneille (kuten pankeille, vakuutusyhtiöille, työterveydenhuoltoon, matkapalvelujen tuottajille ja muille myyntiyhteistyökumppaneille) sinun suostumuksesi tai lainsäädännön mukaisesti.

Olemme tehneet valittujen tavaran- tai palveluntuottajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä Länsilinjat Konsernin puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty muun muassa ohjelmistopalvelutuottajien, työterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin
Länsilinjat Konserni voi joissakin tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisille organisaatioille. Tietoja siirretään asiakasrekisterissä sopimussuhteen täytäntöön panemiseksi esimerkiksi matkatoimistopalveluja tuotettaessa.

Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

Saat kopion Länsilinjat Konsernin tiedonsiirtoon käyttämistä EU: n mallisopimuslausekkeista osoitteesta www.eur-lex.europa.eu hakusanalla 32010D0087

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietojen suojaaminen on osa vastuullista liiketoimintamme. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia henkilötietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. (v1)17.5.2018

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Länsilinjat Konsernin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:
a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta voidaan rajoittaa lainsäädännön, muiden yksityisyyden suojan ja Länsilinjat Konsernin liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Konsernin liikesalaisuudet sekä sisäiset arvot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

  1. Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perusteltua syytä
  2. Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perusteltua syytä
  3. Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointi tarkoituksissa
  4. Tietojen käsittely on lainvastaista
  5. Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä

Länsilinjat Konsernilla on monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ja / tai työsuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn lainmukaisuuden, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittelyä rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointi tarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti helposti toteutettavissa.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomaathan, että voimme säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Evästeet

Länsilinjat Konserni kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön ja toteuttaa markkinointitoimia. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeitä, niin se voi rajoittaa jossakin määrin verkkosivustojen toiminnallisuutta.

Kuinka kauan Länsilinjat konserni säilyttää tietojasi

Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin vaativat. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksien täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaisen tiedon säilyttämistä koskevat vaatimuksen niin edellyttävät.

Esimerkkejä tietojen säilytyksestä:

Yllä olevat esimerkit ovat ainoastaan selvennykseksi. Tietojen säilytys ajat vaihtelevat kohteen mukaan.

Kuinka selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palvelujamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos selosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, niin annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki sitä edellyttää.

Yhteydenotto rekisterinpitäjään tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyvistä asioista tai haluat vedota rekisteröidyn oikeuksiisi, niin ole yhteydessä Länsilinjat Konsernin tietosuojasta vastaavaan henkilöön: harri.liimatainen@lansilinjat.fi, Länsilinjat Oy, Patamäenkatu 6, 33900 Tampere.

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaviranomaiseen.