TIETOSUOJASELOSTE (V1)

Päivitetty: 17.5.2018

Länsilinjat Konsernin työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä: Länsilinjat Konserni, Patamäenkatu 6, 33900 Tampere

Yhteyshenkilö: Harri Liimatainen, p. 044 410 8008;
harri.liimatainen@lansilinjat.fi

Rekisterin nimi: Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu konsernin rekrytointiprosesseja varten. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Rekisteröidyt henkilöt: Länsilinjat Konsernin työnhakijat

Rekisterin tietosisältö: Henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tiedot työnhakijan osaamisesta, työkokemuksesta, perhetilanteesta ja terveydentilasta.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn suostumuksella saadaan aikaisemmat potilasasiakirjat hoitolaitoksista työhöntulotarkastusta varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella laki sääteistä työhöntuloterveystarkastusta varten yrityksen työterveyspalveluja tuottavalle taholle Lääkärikeskus Aavaan.

Tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen arkisto: Manuaalista rekisteriä säilytetään lukitussa arkistokaapissa.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta erilaisin teknisin ratkaisuin kuten virus ja haittaohjelmien torjunnalla, palomuuriratkaisuilla ja käyttäjätunnuksilla. Organisaation sisäisesti suojaus on toteutettu tietojen käyttöoikeusportaikolla.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietopyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle ja niihin vastataan 30 päivän kuluessa tietopyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Tietojen korjauspyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta erilaisin teknisin ratkaisuin kuten virus ja haittaohjelmien torjunnalla palomuuriratkaisuilla ja käyttäjätunnuksilla. Organisaation sisäisesti suojaus on toteutettu tietojen käyttöoikeusportaikolla.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietopyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle ja niihin vastataan 30 päivän kuluessa tietopyynnön saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojensa korjaamista. Tietojen korjauspyynnöt tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyviin oikeuksiin
vetoaminen tulee esittää tietosuojasta vastaavalle yhteyshenkilölle
kirjallisena.